[Pu(SO₄-κ²O)₃(μ₃-SO₄)]₂⁸⊖

Formula Unicode styled: 
[Pu(SO₄-κ²O)₃(μ₃-SO₄)]₂⁸⊖
Compound name(s): 
bis-[tetrasulfato-plutonium(4-) ]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
4–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX8L1]4-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L5
Summary of calculated classifications: 
Pu«V4C9OIVE22B9Z0X8L1»4⊖
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
O9
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
OYLRREHTOZRDCN-UHFFFAOYSA-G