[Os(η⁴-Cod)(η⁶-Cot)]

Formula Unicode styled: 
[Os(η⁴-Cod)(η⁶-Cot)]
Compound name(s): 
(η-1,5-cyclooctadiene)-(η-1,3,5,7-cyclooctatetraene)-osmium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
5
[MLXZ]𝘲 class: 
[ML5]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
ML5
Summary of calculated classifications: 
Os«V0C5OOE18B5Z0X0L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d8
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d8
Attached atoms: 
C10
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
GYJFANNFROORNT-OJKFPHAYSA-N