mer–[Ni(κN-NO₂)(NO₂-κ²O)(OH₂)(Terpy-κ³N)]

Formula Unicode styled: 
mer–[Ni(κN-NO₂)(NO₂-κ²O)(OH₂)(Terpy-κ³N)]
Compound name(s): 
Aqua-nitrito-nitro-(terpyridyl-N,N',N'')-nickel
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
2
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2
Summary of calculated classifications: 
O«V2C2O-IIE8B2Z0L0X2»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N1Ni1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
HRKJDFZIYHEOHU-UHFFFAOYSA-N
Formula Unicode generic: 
mer–[Ni(κN-NO₂)(NO₂-κ²O)(OH₂)(Terpy-κ³N)]