[Ni(O₂NO-κ²O)(Bpy)₂]⊕

Formula Unicode styled: 
[Ni(O₂NO-κ²O)(Bpy)₂]⊕
Compound name(s): 
bis(2,2'-Bipyridine-N,N')-(nitrato-O,O')-nickel(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
2
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2
Summary of calculated classifications: 
O«V2C2O-IIE8B2Z0L0X2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N1Ni1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
VDUUUSSLICFRAS-UHFFFAOYSA-N
Formula Unicode generic: 
[Ni(O₂NO-κ²O)(Bpy)₂]⊕