[Mo(Cl)(μ₂-Cl)(O)(Hfa-κO)]₂

Formula Unicode styled: 
[Mo(Cl)(μ₂-Cl)(O)(Hfa-κO)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-chloro-chloro-(hexafluoropentane-2,4-dionato)-oxo-molybdenum(Mo—Mo)]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX6L2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX6L2
Summary of calculated classifications: 
Mo«V6C6OVE16B8Z0X6L2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d1
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d0
Attached atoms: 
Cl3Mo1O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
KMAANCSERYYRRI-UHFFFAOYSA-J