cis,cis,trans–[Mn(OH₂)₂(Bpy){O₂CC₆H₄(O)-κ²O}]⊕

Formula Unicode styled: 
cis,cis,trans–[Mn(OH₂)₂(Bpy){O₂CC₆H₄(O)-κ²O}]⊕
Compound name(s): 
Diaqua-(bipyridyl)-(salicylato-O,O')-manganese(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L4]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L3
Summary of calculated classifications: 
Mn«V3C6OIIIE16B6Z0X2L4»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d4
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d4
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d4
Attached atoms: 
N2O4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
YRUBBGQRQSDIEX-UHFFFAOYSA-L