[La(Cl)₂(μ₂-Cl)(C₈H₁₆O₅-κ⁵O)]₂

Formula Unicode styled: 
[La(Cl)₂(μ₂-Cl)(C₈H₁₆O₅-κ⁵O)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Chloro)-bis(chloro-tetraethylene glycol)-lanthanum
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L6]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L6
Summary of calculated classifications: 
La«V3C9OIIIE18B9Z0X3L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Cl4O5
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
WZFWDKBUMPXHAO-UHFFFAOYSA-K