[K(Pz-κ²N)(18-crown-6-κ⁶O)]

Formula Unicode styled: 
[K(Pz-κ²N)(18-crown-6-κ⁶O)]
Compound name(s): 
(18-Crown-6)-(pyrazolato-κ₂N,N')-potassium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
8
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L7]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L7
Summary of calculated classifications: 
K«V1C8OIE16B8Z0X1L7»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N2O6
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N