[Hg₂(I)₄(μ₂-I)(μ₂-SPrⁿ)]²⊖

Formula Unicode styled: 
[Hg₂(I)₄(μ₂-I)(μ₂-SPrⁿ)]²⊖
Compound name(s): 
[(μ₂-n-propylthiolato)-(μ₂-iodo)-bis(di-iodo-mercury)](2-)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
2–
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L1]2-
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L2
Summary of calculated classifications: 
Hg«V2C4OIIE8B4Z0X3L1»2⊖
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d0
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d10
Attached atoms: 
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
SXZIGSMUMHUIRF-HFHWRIJNSA-J