[Fe(η⁴-C₄Ph₄)(η⁶-C₇H₈)]

Formula Unicode styled: 
[Fe(η⁴-C₄Ph₄)(η⁶-C₇H₈)]
Compound name(s): 
(η⁴-Tetraphenylcyclobutadiene)-(η⁶-toluene)-iron
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L4
Summary of calculated classifications: 
Fe«V2C5OIIE18B6Z0X2L4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d6
Attached atoms: 
C10
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
JKLZBWZPGAVESS-UHFFFAOYSA-N