[Cu(O₂CPh-κO)(Dppm-κ²P)]₂

Formula Unicode styled: 
[Cu(O₂CPh-κO)(Dppm-κ²P)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-bis(Diphenylphosphino)methane)-(benzoato-O)-copper]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2L2
Summary of calculated classifications: 
Cu«V2C4OIE17B4Z0X2L2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d9
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d9
Attached atoms: 
Cu1O1P2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
ITDYDXSYEBXTOS-JFKJLCEZSA-L