[Cs(μ₂-I)(OH₂)(18-crown-6-κ⁶O)]₂

Formula Unicode styled: 
[Cs(μ₂-I)(OH₂)(18-crown-6-κ⁶O)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Iodo)-(18-crown-6)-caesium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX1L8]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX1L8
Summary of calculated classifications: 
Cs«V1C9OIE18B9Z0X1L8»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
I2O7
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N