[Ce(μ₂-SO₃CF₃)(Thf)₂(η⁸-Cot)]₂

Formula Unicode styled: 
[Ce(μ₂-SO₃CF₃)(Thf)₂(η⁸-Cot)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Trifluoromethanesulfonato-O,O')-(η⁸-cyclo-octatetraenyl)-bis(tetrahydrofuran-O)-cerium]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
9
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L6]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L6
Summary of calculated classifications: 
Ce«V3C8OIIIE19B9Z0X3L6»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C8O4
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N