[Cu(NCO)(μ₂-NCO-κ²N)(Phen)]₂

Formula Unicode styled: 
[Cu(NCO)(μ₂-NCO-κ²N)(Phen)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-Isocyanato-N)-(isocyanato-N)-(1,10-phenanthroline-N,N')-copper]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX4]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4
Summary of calculated classifications: 
C«V4C2OIVE8B4Z0L0X4»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
N1O1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
XFIYIGBZBNBENM-UHFFFAOYNA-N
Formula Unicode generic: 
[Cu(NCO)(μ₂-NCO-κ²N)(Phen)]₂