[Mn(CO)₂(C₈H₁₄)(η⁵-C₅H₄Me)]

Formula Unicode styled: 
[Mn(CO)₂(C₈H₁₄)(η⁵-C₅H₄Me)]
Compound name(s): 
(η⁵-Methylcyclopentadienyl)-(η²-cis-cyclooctene)-dicarbonyl-manganese
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
4
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L1Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4
Summary of calculated classifications: 
C«V4C2OIIE8B4X2L1Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Mn1O1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
CPSNZPDTOIEDGW-SQDRRJMKSA-N
Formula Unicode generic: 
[Mn(CO)₂(C₈H₁₄)(η⁵-C₅H₄Me)]