[Al₆(Buᵗ)₆(μ₃-OH)₄(μ₃–O)₄]

Formula Unicode styled: 
[Al₆(Buᵗ)₆(μ₃-OH)₄(μ₃–O)₄]
Compound name(s): 
tetrakis(μ₃-oxo)-tetrakis(μ₃-hydroxo)-hexakis(t-butyl-aluminium)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
5
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L2]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L2
Summary of calculated classifications: 
Al«V3C5OIIIE10B5Z0X3L2»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
SWGYDLPGEQIHOJ-UHFFFAOYSA-N