cis,cis,trans–[Al(Cl)₂(NC₅H₄Me)₂(O₂CPh-κ²O)]

Formula Unicode styled: 
cis,cis,trans–[Al(Cl)₂(NC₅H₄Me)₂(O₂CPh-κ²O)]
Compound name(s): 
(Benzoato-O,O')-dichloro-bis(4-methylpyridine)-aluminium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX3L3]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L3
Summary of calculated classifications: 
Al«V3C6OIIIE12B6Z0X3L3»
Isomer label: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
Cl2N2O2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
RQZUYAMMIZHPBI-UHFFFAOYSA-L