[Re(CO)₂(η³-C₃H₅)(Cp*)]⊕

Formula Unicode styled: 
[Re(CO)₂(η³-C₃H₅)(Cp*)]⊕
Compound name(s): 
Dicarbonyl-(η³-allyl)-(η⁵-pentamethylcyclopentadienyl)-rhenium(1+)
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
1+
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
7
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L5]+
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX3L4
Summary of calculated classifications: 
Re«V3C7OIIIE18B7Z0X2L5»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d4
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d4
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d4
Attached atoms: 
C10
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
YBCFELISPZYOOV-UHFFFAOYSA-N