[Zr(SO₃CF₃-κO)₂(Thf-κO)(Cp)₂]

Formula Unicode styled: 
[Zr(SO₃CF₃-κO)₂(Thf-κO)(Cp)₂]
Compound name(s): 
bis(η⁵-Cyclopentadienyl)-tetrahydrofuran-bis(trifluoromethanesulfonato)-zirconium
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
3
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX2Z1
Summary of calculated classifications: 
O«V4C3O-IIE8B3L0X2Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
Attached atoms: 
C2Zr1
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
OPVBXOINWHDKOV-UHFFFAOYSA-L
Formula Unicode generic: 
[Zr(SO₃CF₃-κO)₂(Thf-κO)(Cp)₂]