[Ni(ONO-κO)(NO)(Dppe-κ²P)]₂

Formula Unicode styled: 
[Ni(ONO-κO)(NO)(Dppe-κ²P)]₂
Compound name(s): 
bis-[(μ₂-1,2-bis(Diphenylphosphino)-ethane-P,P')-nitrito-nitrosyl-nickel]
Central atom: 
Charge on formula unit (QN): 
0
Compound type: 
Valence Number (VN) = 𝘹 + 2𝘻 : 
Coordination Number (CN, sum of attached group denticities): 
Oxidation Number (ON) (Roman numerals): 
Electron Number (EN) = 𝘮 + 𝘹 +2𝘭: 
Bond number (BN) = 𝘹 + 𝘭 + 𝘻: 
6
[MLXZ]𝘲 class: 
[MX2L3Z1]
MLXZ class (ENC, equivalent neutral class): 
MX4L2
Summary of calculated classifications: 
Ni«V4C4OOE18B6X2L3Z1»
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN: 
d6
𝘥-electron configuration = 𝘮 – ON: 
d10
𝘥-electron configuration = 𝘮 – VN – 𝘲 from [MLXZ]𝘲: 
d6
Attached atoms: 
N1O1P2
Phase: 
InChIKey (see www.inchi-trust.org): 
LPQBINKMZZEOEI-UHFFFAOYSA-L